Kvalitet og helse, miljø og sikkerhet (KHMS)

Vi er ISO 9001:2015-sertifisert

Kvalitet hos oss

Vårt ledelsessystem for kvalitet er sertifisert etter ISO 9001:2015. Vi har som mål å møte kravene som stilles i standarden. Det vil bidra til at vi leverer produkter og tjenester som oppfyller kundens krav. Våre leveranser skal også være i tråd med lover og forskrifter og ta hensyn til risikoer og muligheter som angår vår organisasjon.

For oss betyr kvalitet at kundene våre er fornøyde og at deres behov og forventninger blir oppfylt.

Vi har forankret kvalitetsbevissthet hos hver enkelt medarbeider. Sammen jobber vi kontinuerlig med å gjennomgå produkter, vår drift og våre aktiviteter slik at vi kan forbedre oss.

Vår kvalitetsstandard gjelder for alle ansatte og for våre forretningspartnere.

Les hele vår kvalitetspolitikk

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Vi vil ha et trygt og godt arbeidsmiljø og ingen hendelser som medfører personskader. HMS skal være en integrert del i all planlegging og gjennomføring av våre aktiviteter.

Våre ansatte er vår viktigste ressurs og vi ønsker et åpent arbeidsmiljø hvor vi kan utveksle ideer, kompetanse og erfaringer. Vi inkluderer medarbeiderne i relevante HMS-spørsmål og prosesser. Skulle det oppstå en arbeidssituasjon som føles utrygg har hver enkelt myndighet til å stoppe arbeidet. Vi skal redusere farene og overvåker arbeidshelsen for alle ansatte.

Les vår HMS-politikk