Vår personvernerklæring

Denne personvernerklæringen inneholder opplysninger du har krav på å motta etter gjeldende personvernlovgivning og som er nødvendige for at du skal kunne ivareta dine rettigheter etter dette regelverket. Vitec Plania («Vitec») eier nettstedet vitec-plania.com. Personvernerklæringen forklarer hvordan og hvorfor vi samler inn og bruker personopplysninger fra denne nettsiden.

Innhold:
1. Hva er en personopplysning?
2. Hvem er behandlingsansvarlig?
3. Hva er formålet?
4. Hva er det rettslige grunnlaget?
5. Hvilke personopplysninger behandles?
6. Hvor hentes opplysningene fra?
7. Utleveres opplysningene til tredjeparter?
8. Hvordan slettes og arkiveres opplysningene?
9. Hvordan sikres opplysningene?
10. Hvilke rettigheter har den registrerte og hvilket lands lovverk gjelder?
11. Kontaktinformasjon
12. Endringer i erklæringen

 

1. Hva er en personopplysning?

En personopplysning er en opplysning eller en vurdering som kan knyttes til en enkeltperson eller en mindre gruppe av mennesker. Navn, telefonnummer, adresse, IP-adresse og e-postadresse er eksempler på hva som anses for å være en personopplysning.

2. Hvem er behandlingsansvarlig?

Vitec Plania v/administrerende direktør er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Dette ansvaret omfatter blant annet personopplysninger vi behandler i forbindelse med besøk på våre nettsider.

3. Hva er formålet?

Vitecs forretningsvirksomhet forutsetter at vi behandler personopplysninger som del av vår daglige drift. Behandlingen vil ha forskjellige formål og vi vil motta personopplysninger på ulike måter. Behandling av personopplysninger gjøres blant annet i forbindelse med tjenester som å distribuere nyhetsbrev, besvare henvendelser til oss eller påmelding til kurs og arrangementer.

Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet. For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøyet Google Analytics. Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin) som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson.

En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Vitec bruker Google Analytics som anonymiserer/maskerer IP-adressen før informasjonen lagres og bearbeides av Google. IP-adressen kan dermed ikke brukes til å identifisere den enkelte brukeren. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern.

4. Hva er det rettslige grunnlaget?

Vitecs rettslige grunnlag for å behandle personopplysninger om besøkende til våre nettsider følger i utgangspunktet av personvernforordningen artikkel 6 nr. 1. Bestemmelsen inneholder flere alternative behandlingsgrunnlag (a – f). Hvilket alternativ som i et konkret tilfelle gjelder vår behandling av personopplysninger avhenger av hvilke personopplysninger det dreier seg om og hvilken bruk vi gjør av disse.

Nedenfor finner du en liste med eksempler på personopplysninger vi behandler som en del av vår aktivitet på vitec-plania.com og formålet og hjemmelsgrunnlaget for å behandle disse:

  • Du registrer deg som mottaker av vårt nyhetsbrev. Vår hjemmel for å behandle dine personopplysninger blir da ditt samtykke, se personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav a).
  • Du legger igjen krypterte elektroniske spor på vår nettside (se nærmere forklaring under punkt 3 og 5). Vår hjemmel for å behandle dine personopplysninger er da nødvendigheten av å ivareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern, se personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f). Den berettigede interessen er å forbedre innholdet og tjenestene på vår nettside.
  • Du melder deg som deltaker på våre kurs. Vår hjemmel for å behandle slike personopplysninger er å oppfylle en avtale med den registrerte, se personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav b).
  • Du registrerer deg som interessert i å bli kontaktet av oss. Vår hjemmel for å behandle dine personopplysninger er å oppfylle en avtale med den registrerte, se personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav a).

5. Hvilke personopplysninger behandles?

Vitec behandler både personlig identifiserbar informasjon og ikke-personlig identifiserbar informasjon om besøkende på vår nettside. Personlig identifiserbar informasjon er opplysninger som identifiserer deg som enkeltperson, for eksempel navn. Ikke-personlig identifiserbar informasjon er informasjon og andre opplysninger som ikke avslører din personlige identitet, for eksempel IPadresse.
Av personlig identifiserbar informasjon behandler Vitec blant annet:

  • Navn, e-postadresse og firma i forbindelse med utsendelse av nyhetsbrev.
  • Navn, telefonnummer og e-postadresse i forbindelse med henvendelser som rettes til oss via kontaktskjema på vår hjemmeside.
  • Når du besøker Vitecs nettsider verken logges eller lagres din IP-adresse. Fra IP-adressen utledes kun geolokaliseringsdata før den umiddelbart slettes. IP-adressen er ikke tilgjengelig etter den er slettet. Informasjonen vi videre benytter oss av er for eksempel hvor mange som besøker ulike områder på våre nettsider, varigheten av de enkelte besøkene og bruk av søkefunksjonen på nettsiden. Det gjør det mulig for oss å utarbeide stadig bedre og mer brukervennlige tilbud.
  • Cookies: “Cookies” er små informasjonskapsler (tekstfiler) som nettsiden spør nettleseren din om å lagre på datamaskinen eller den mobile enheten. Dette gjør at nettsiden kan huske handlingene eller preferansene dine over tid. De fleste nettlesere aksepterer automatisk cookies. Du kan alltid velge å ikke akseptere en informasjonskapsel ved å endre datamaskinens innstillinger til å avvise “cookie” eller til at du må godkjenne en “cookie”, men dette kan begrense utvalget av funksjonene som er tilgjengelige. Innstillingen er å forstå som et samtykke dersom den er slik at brukeren uttrykker aksept for bruk av «cookies». Dette gjelder også dersom nettleseren er forhåndsinnstilt for aksept. Hvis du ikke ønsker at Vitec skal samle inn anonyme data fra deg, så kan du melde deg av denne innsamlingen på Google Analytics eller ved å endre sikkerhetsinnstillingene på din datamaskin. Les mer om reservasjon mot Google Analytics-registrering.

6. Hvor hentes opplysningene fra?

Personopplysningene som behandles via våre nettsider hentes fra brukerne selv. Identifiserbare personopplysninger må aktivt registreres, mens ikke-personlige opplysninger logges automatisk. Det er frivillig å legge inn identifiserbare personopplysninger. Dersom du ikke aktivt registrerer opplysninger, behandler ikke Vitec andre personopplysninger enn ikke-personlig identifiserbar informasjon fra hendelser i Google Analytics.

7. Utleveres opplysningene til tredjeparter?

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.
Ikke-personlig identifiserbar informasjon blir utlevert til Google Analytics, se nærmere informasjon ovenfor under punktene 3 og 5.

8. Hvordan slettes og arkiveres opplysningene?

Vitec behandler og lagrer ikke personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle det formål opplysningene er ment å tjene eller utover den oppbevaringstid som måtte være avtalt eller følge av gjeldende lovgivning. Den registrerte kan når som helst be oss om å slette sine personopplysninger. En anmodning om sletting vil bli etterkommet av Vitec, med mindre sletting er uforenlig med hjemmelen for eller formålet med å behandle de aktuelle personopplysningene.

Personopplysninger blir arkivert elektronisk og/eller fysisk i våre systemer eller i systemene til våre underleverandører. Vitec tilstreber, og krever at våre underleverandører tilstreber, at oppbevaring av personopplysninger til enhver tid skjer på en mest mulig hensiktsmessig måte via metoder som sikrer at opplysningene ikke kommer på avveie, misbrukes eller går tapt.

9. Hvordan sikres opplysningene?

Som behandlingsansvarlig har Vitec det overordnede ansvaret for å sørge for at dine personopplysninger blir behandlet og oppbevart på en sikker måte av Vitec selv og underleverandører som behandler personopplysninger på våre vegne. Dette innebærer at vi til enhver tid etterstreber tekniske og organisatoriske løsninger som er egnet til å ivareta tilfredsstillende informasjonssikkerhet. Av sikkerhetsmessige årsaker kan vi ikke gå nærmere inn på hvilke tiltak vi i denne sammenheng har etablert. På generelt grunnlag kan vi imidlertid informere om at vi bl.a. benytter taushetsplikt blant våre ansatte, tilgangsstyring og systemovervåking i tilknytning til vår behandling av personopplysninger.

10. Hvilke rettigheter har den registrerte og hvilket lands lovverk gjelder?

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside.

Kontaktinformasjon for denne type henvendelser følger avslutningsvis i erklæringen.
Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, ber vi om at du kontakter oss snarest. Du har også rett til å klage til Datatilsynet.

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er f.eks melde seg av nyhetsbrev eller kontakte behandlingsansvarlige.

Vitec Plania er et norsk selskap underlagt norsk lov. Eventuelle tvister knyttet til vår behandling av personopplysninger er underlagt Stavanger tingrett, med mindre annet følger av preseptorisk lovgivning.

11. Kontaktinformasjon

Spørsmål til personvernerklæringen og/eller vår behandling av personopplysninger kan rettes til oss pr e-post post@plania.no eller pr brev til Vitec Plania AS, Forusbeen 78, 4033 Stavanger, Norge.

12. Endringer i erklæringen

Vitec forbeholder seg retten til å endre eller oppdatere denne personvernerklæringen. Alle endringer er gjeldende fra det tidspunktet de blir publisert på vår hjemmeside. Vi anbefaler at du fra tid til annen ser igjennom personvernerklæringen.