MOVAR effektiviserte arbeidsdagen med digitalisering av FDV-arbeidet

Rent drikkevann og avfallshåndtering er tjenester som de fleste av oss vil etterlyse om de uteblir. Dette er noen av de viktige tjenestene som det interkommunale selskapet MOVAR leverer. I 2018 ble Plania innført i MOVAR. Et felles digitalt FDV-system førte til et mer effektivt forebyggende vedlikehold og samling av FDV-dokumentasjon.

Frank Lunde, avdelingsleder i teknisk avdeling i MOVAR

Høsten 2017 ble Frank Lunde ansatt i MOVAR som avdelingsleder i teknisk avdeling. En av oppgavene var å innføre et digitalt verktøy for forvaltning, drift og vedlikehold (FDV). Det ble lagt vekt på forbedringer som å kunne gjennomføre forebyggende vedlikehold på riktig grunnlag og til riktig tid.

Et tidkrevende analogt FDV-system

I 2017 fant ansatte sine arbeidsordrer på årstavlen. Arbeidskortene representerte FDV-oppgaver for inneværende år. Røde kort ble snudd til grønne når de var utført. Informasjonen fra oppgaver og servicerapportene ble håndskrevet i en dagbok. Denne inneholdt notater relatert til arbeidsoppgavene og inkluderte også serviceinformasjon eller forbedringer. 

Utfordringer med det analoge FDV-systemet var at

  • systemet var lite søkbart
  • det var tidkrevende å finne relevant informasjon
  • det var utfordrende å følge opp servicerapporter

 

 

I MOVAR brukte ansatte mye tid på å finne hva som egentlig var gjort med utstyret, inkludert tilbakemeldinger fra operatørene. Det kunne være vanskelig å prioritere og å sette inn de riktige tiltakene på et godt grunnlag. 

Et digitalt FDV-system for bedre vedlikeholdsstyring

Digitalisering og færrest mulig system var noen av de overordnete målene i MOVAR. Å ha orden i periodiske rutiner og oversikt over hva som er utført på anleggene var katalysatorer for å innføre Plania.

FDV-dokumentasjon blir koblet inn mot Plania og sjekklister overføres fra kvalitetssystemet til Plania. Ansatte skal finne det de trenger av informasjon og nødvendige sjekklister i samme system. Etter innføringen av Plania ble hverdagen enklere:

  • Kun ett sted for informasjon og dokumentasjon
  • God oversikt over når sist vedlikehold ble utført og av hvem
  • Kontroll med avvik og forbedringsforslag pr. anlegg

Med disse forbedringene på plass ble det nå mulig å planlegge forebyggende vedlikehold på riktig grunnlag og til riktig tid. 

«I forhold til vedlikehold er det nå i større grad mulig å ha individuelle vedlikeholdsfrekvenser pr. anlegg. Det gir oss færre driftsstanser», forklarer Frank.  «Hva som er utført tidligere og når, har vi kontroll på. Ved gjentatt stans kan vi nå enkelt vurdere om vi har feil utstyr eller om utstyret faktisk er modent for utskifting,» avslutter han.

Det viktigste først

For MOVAR var det viktig å få kontroll på vedlikeholdsstatus. De ville komme raskt i gang med periodisk vedlikehold og aktivitetsstyring. De jobbet dermed først med å strukturere grunndata i Plania, som bygg, anlegg og utstyr.

«Et tips når du skal innføre Plania er å bestemme detaljeringsgrad på grunndata», sier Frank. En pumpe består av flere deler. Hos Movar stopper detaljeringsgraden på selve pumpen. Alt som skjer med enkeltdeler registreres på aktuell pumpe. Det gjør det blant annet lettere for brukere av systemet å registrere arbeidsordren på riktig sted. 

Å knytte FDV-dokumenter til anleggene pågår kontinuerlig. Skal det gjøres en jobb på et anlegg hvor det mangler dokumentasjon er en naturlig del av jobben å legge den til. 

Innførte Plania på rekordtid

Det tok MOVAR kun fire måneder å få Plania klar for bruk og de startet 1. januar 2019. En Norstatundersøkelse fra 2020 viser at Koronapandemien ga en stor fremdrift i digitaliseringstiltakene i det offentlige. Det var også tilfelle hos MOVAR. I løpet av 2020 grep de muligheten til å rulle ut, intensivere bruken og inkludere enda flere bruksområder for FDV-programvaren.

Utvider bruken av Plania

I MOVAR er det pr. i dag 150 brukere av Plania. Her inngår både standardbrukere og begrensede brukere, og det er brukere i flere sektorer som «brann og redning» og i «vann og avløp». I nær framtid skal også transportavdelingen og avfallsplassene koble seg på som brukere. Plania skal blant annet brukes til kontroll av kjøretøy og maskiner og utstyr på avfallsplassen. 

Brukervennligheten teller mest

«Plania utvikles på bakgrunn av kundenes behov og det er viktig for oss», forteller Frank.  «Den største fordelen med Plania er brukervennligheten. Når det er enkelt å bruke for alle typer brukere får vi god datakvalitet. Vi er helt avhengig av riktig informasjon og at den blir lagt på rett sted.  Det er kun da vi kan gjennomføre forebyggende vedlikehold på riktig grunnlag og til riktig tid», avslutter han.

 

Den største fordelen med Plania er brukervennligheten. Når det er enkelt å bruke for alle typer brukere får vi god datakvalitet. Da kan vi gjennomføre forebyggende vedlikehold på riktig grunnlag.
Frank Lunde, MOVAR

Om MOVAR

MOVAR er et interkommunalt selskap som eies av 4 kommuner, Moss, Vestby, Råde og Våler.

Selskapet leverer tjenester som innbyggerne og næringslivet i regionen er avhengig av, og som det ikke vil gå lang tid før man vil etterlyse hvis de uteblir. Dette dreier seg om produksjon av godt drikkevann, rensing av avløpsvann, håndtering av avfall, samt brann, feiing og redningstjenester til regionens innbyggere.

Selskapet har sitt forretningskontor i Moss. MOVAR er en forkortelse for Mosseregionen Vann, Avløp, og Renovasjon